Paraphrase"activity" (Diễn đạt"hoạt động"tiếng anh)

· Paraphrase,Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"activity" (Diễn đạt"hoạt động"tiếng anh)

 • Engagement:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The area is expansive enough to accommodate various local engagements involving hundreds of people.
 • Event:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The space is large, allowing for the hosting of local events with a capacity of up to hundreds of people.
 • Function:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The venue is roomy, facilitating the hosting of local functions for crowds of hundreds.
 • Gathering:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It has ample space for hosting local gatherings, even accommodating hundreds of people.
 • Occasion:

 • Celebration:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The location is expansive enough to organize local celebrations, drawing crowds of hundreds.
 • Festivity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The venue is large, providing ample space for local festivities that can attract hundreds of participants.
 • Get-Together:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The spacious surroundings are perfect for organizing local get-togethers, with a capacity for hundreds of people.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE