Paraphrase"to focus on" (Diễn đạt"tập trung vào/ưu tiên..."tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"to focus on" (Diễn đạt"tập trung vào/ưu tiên..."tiếng anh)

 • Concentrate on:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  While some educational systems maximize their students' potential by concentrating on specific subjects at the age of 15, other schools advocate for a diverse range of subjects until graduation.
 • Direct attention to:

 • Devote attention to:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  While some educational systems boost their students' potential by devoting attention to specific subjects at the age of 15, other schools advocate for a diverse range of subjects until graduation.
 • Emphasize:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Certain educational systems enhance their students' capabilities by emphasizing specific subjects at the age of 15, while other institutions endorse a varied study until graduation.
 • Prioritize:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Some schooling systems optimize their students' potential by prioritizing particular subjects when they are 15, whereas other institutions encourage a well-rounded study until graduation.
 • Center on:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  While some educational systems maximize their students' potential by centering on specific subjects at the age of 15, other schools advocate for a diverse range of subjects until graduation.
 • Direct focus toward:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Some schooling systems optimize their students' potential by directing focus toward particular subjects when they are 15, whereas other institutions encourage a comprehensive study until graduation.
 • Place emphasis on:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  While some educational systems maximize their students' potential by placing emphasis on specific subjects at the age of 15, other schools endorse a varied study until graduation.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE