Cách dùng danh từ"handedness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"handedness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"handedness"

1."handedness"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thuận 1 tay"

=the fact of preferring to use your left hand or right hand to do things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The roster indicates the age, height, weight, and handedness of every player on the team.
  • If you are buying a knife for someone, remember to account for the handedness of the person who will be using it.
  • There is an increasing amount of research on handedness. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày càng có nhiều nghiên cứu về việc thuận tay trái)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE