Paraphrase"skilled"(Diễn đạt"thành thạo, lành nghề"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"skilled"(Diễn đạt"thành thạo, lành nghề"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Proficient:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and proficient people, which can lead to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 2. Competent:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and competent individuals, potentially leading to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 3. Qualified:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and qualified people, possibly leading to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 4. Experienced:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and experienced individuals, which can lead to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 5. Capable:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and capable people, which can lead to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 6. Adept:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and adept individuals, potentially leading to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 7. Talented:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and talented people, which can lead to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 8. Expert:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  One of the major problems caused by this brain drain is the shortage of educated and expert individuals, possibly leading to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE