Cách dùng danh từ"generosity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"generosity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"generosity"

1."generosity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự rộng lượng, sự khoan hồng"

=If you refer to someone's generosity, you mean that they are generous, especially in doing or giving more than is usual or expected/kindness, especially in giving things to people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to show generosity in dealing with a defeated enemy IELTS TUTOR giải thích: khoan hồng trong cách đối xử với kẻ địch bại trận)
  • There are stories about his generosity, the massive amounts of money he gave to charities.
  •  ...a man of great generosity of spirit.
  • He was known for his generosity to his colleagues.
  • Her friends take advantage of (= benefit unfairly from) her generosity. 
  • She is admired for her generosity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE