Cách dùng danh từ"frustration"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"frustration"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"frustration"

1."frustration"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự khó chịu"

=an annoyed or impatient feeling that you get when you are prevented from doing what you want

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, frustration vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được
 • in/with frustration
 • frustration at
 • a sense/feeling of frustration

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He expressed his frustration at not being able to talk openly. 
 • My friend shouted in frustration, ‘Hurry up!’ 
 • He shouted in frustration,"Hurry up!" (IELTS TUTOR giải thích: Nó hét lên chán nản, "Nhanh lên!")
 • Peter clenched his fists in frustration. (IELTS TUTOR giải thích: Peter siết chặt nắm đấm trong nỗi thất vọng)
 • There is a growing sense of frustration among hospital staff.

2.2. Mang nghĩa"sự làm mất tác dụng"

=the act of preventing something or someone from being successful

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, frustration là danh từ không đếm được 
 • frustration of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Their objective was the frustration of the peace agreement.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK