Cách dùng danh từ"fortnight"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fortnight"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fortnight"

1."fortnight"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hai tuần lễ, mười lăm ngày"

=a period of two weeks

IELTS TUTOR lưu ý:

  • once a fortnight (=every two weeks)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a fortnight away from home 
  • a fortnight’s holiday 
  • I see her once a fortnight.
  • She goes home once a fortnight. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy về nhà hai tuần một lần)
  • once a fortnight 
  • a fortnight ago
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE