Cách dùng tính từ"labour-intensive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"labour-intensive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"discrepant"tiếng anh

Mang nghĩa"Sử dụng nhiều lao động, thâm dụng nhiều lao động"

=Labour-intensive industries or methods of making things involve a lot of workers.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They gave top priority to labour - intensive industries. (IELTS TUTOR giải thích: Họ ưu tiên hàng đầu cho những ngành cần nhiều nhân công)
  • Most office work is extremely labour - intensive. (IELTS TUTOR giải thích: Đa số công việc văn phòng cần rất nhiều lao động)
  • We are using traditional labour - intensive methods in our home town. (IELTS TUTOR giải thích: Đất nước chúng tôi đang sử dụng các phương pháp tăng cường lao động cổ truyền)
  • Construction remains a relatively labour-intensive industry
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE