Cách dùng danh từ"fancy"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fancy"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fancy"

1."fancy"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự yêu thích, mê đắm"

=A fancy is a liking or desire for someone or something, especially one that does not last long.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, fancy là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She did not suspect that his interest was just a passing fancy.
  • I've a fancy for some wine tonight (IELTS TUTOR giải thích: tối nay tôi thích uống một tí rượu)

2.2. Mang nghĩa"cái tưởng tượng"

=imagination, or something that you imagine or dream about

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, fancy vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Was it only his fancy, or was there someone watching him? 
  • one of those strange fancies of a dying person
  • His last book is a bold, at times surrealistic mixture of fact and fancy.
  •  ...a childhood fancy.
  • Did I really hear someone come in, or was it only a fancy? (IELTS TUTOR giải thích: Có thật tôi nghe thấy ai đó đi vào hay chỉ là tưởng tượng?)
  •  ...whims and fancies.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE