Cách dùng danh từ"ethnicity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ethnicity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ethnicity"

1."ethnicity"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

=Ethnicity is the state or fact of belonging to a particular ethnic group.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is illegal to profile candidates base on gender or ethnicity (IELTS TUTOR giải thích: Phạm luật nếu xem xét ứng viên dựa vào giới tính và sắc tộc)
  • Ethnicity is not considered when reviewing applications. 
  • Our students have many different nationalities, religions, and ethnicities.
  • He said his ethnicity had not been important to him.
  • Color and ethnicity should be of no account in education and employment. (IELTS TUTOR giải thích: Màu da và sắc tộc không nên đặt nặng trong giáo dục và việc làm)
  • Then everyone has to guess how he segues into a discussion of ethnicity. (IELTS TUTOR giải thích: Sau đó mọi người phải đoán xem anh ta chuyển sang thảo luận về sắc tộc như thế nào)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE