Cách dùng danh từ"acquisition"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"acquisition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"acquisition"

1."acquisition"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sáp nhập"

=If a company or business person makes an acquisition, they buy another company or part of a company.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, acquisition  vừa  là  danh  từ  đếm  được, vừa  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...the acquisition of a profitable paper recycling company. 
 • ...the number of mergers and acquisitions made by Europe's 1,000 leading firms.

2.2. Mang nghĩa"sự giành được, sự thu được, sự đạt được"

=If you make an acquisition, you buy or obtain something, often to add to things that you already have/You can use acquisition to refer to an object that you buy or obtain, often to add to things that you already have.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, acquisition là  danh  từ  đếm  được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How did you go about making this marvellous acquisition then? 
 • ...the President's recent acquisition of a helicopter
 • The acquisition of wealth usually takes time. (IELTS TUTOR giải thích: Việc làm giàu thường cần có thời gian)
 • From her wardrobe Laura took her latest acquisition, a bright red dress.
 • The acquisition of a bespoke suit is a delightful experience. (IELTS TUTOR giải thích: Việc kiếm được một cái áo vét thiết kế theo ý mình là một trải nghiệm thú vị)

2.3. Mang nghĩa"sự tiếp nhận"

=The acquisition of a skill or a particular type of knowledge is the process of learning it or developing it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, acquisition là  danh  từ  không  đếm  được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...language acquisition.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE