Cách dùng tính từ"intentional"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"intentional"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"intentional"tiếng anh

Mang nghĩa"cố ý, có chủ tâm"

=deliberate/planned or intended

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m sorry I hurt you, but it wasn’t intentional.
  • Is trust ever an intentional action? (IELTS TUTOR giải thích: Tin tưởng có phải là một hành động có chủ đích không?)
  • It was just an intentional foul in football. (IELTS TUTOR giải thích: Đó chỉ là một lỗi cố ý trong bóng đá)
  • The law discriminates between accidental and intentional killing. (IELTS TUTOR giải thích: Luật pháp phân biệt giữa ngộ sát và cố sát)
  • Did you leave his name out by accident or was it intentional?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE