Cách dùng danh từ"era"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"era"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"era"

1."era"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thời đại, kỷ nguyên"

=a period of time that has a particular quality or character

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a new era
 • the end of an era

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Jurassic era 
 • We are living in an era in which technology is developing very rapidly. 
 • the Thatcher era 
 • The president promised to bring about a new era of peace. 
 • Navratilova’s retirement marked the end of an era.
 • the colonial/Roman era
 • These are colonial era photos. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là các tấm hình thời thuộc địa)
 • This is the era of information technology. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là thời đại của công nghệ thông tin)
 • Their clothes were from a bygone era. (IELTS TUTOR giải thích: Quần áo của họ là từ thời kỳ đã qua)
 • The era of big government is over. (IELTS TUTOR giải thích: Thời đại của chính phủ độc tài qua rồi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK