Cách dùng danh từ"death"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"death"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"death"

1."death"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự chết"

=the state of being dead It was clear that

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, death là danh từ không đếm được 
 • bleed/starve/burn etc to death
 • stab/kick/beat etc someone to death
 • escape death (=avoid being killed)
 • the cause of death

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Sandra was very close to death. 
 • These people will starve to death unless they receive help soon. 
 • Two of the prisoners were beaten to death by the guards. 
 • This symbolizes death. Điều này tượng trưng cho sự chết chóc.
 • The couple narrowly escaped death when their car skidded off the road. 
 • The doctor said that the cause of death was brain damage.

2.2. Mang nghĩa"cái chết"

=an occasion when someone dies the rising number of deaths on the roads every year

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, death là danh từ đếm được 
 • deaths from cancer/disease/traffic accidents etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There has recently been a death in their family. 
 • The programme is aimed at reducing the number of deaths from cancer.

2.2. Mang nghĩa"sự tiêu tan, sự tan vỡ, sự kết liễu, sự chấm dứt"

=the time when something ends or the fact that it ends

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, death là danh từ số ít 
 • death of
 • spell the death of something (=cause the end of it)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the death of apartheid in South Africa 
 • the death of one's hopes (IELTS TUTOR giải thích: sự tiêu tan hy vọng)
 • the death of one's plans (IELTS TUTOR giải thích: sự tan vỡ kế hoạch)
 • These regulations could spell the death of the industry.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE