Cách dùng danh từ"equation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"equation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"equation"

1."equation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phương trình"

=a statement that two sets of numbers, letters, or symbols are equal

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, equation  là  danh  từ  đếm  được 
 • linear/algebraic/differential equations

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Solve the equation 5x – 3 = 27.
 • What is your equation? (IELTS TUTOR giải thích: Phương trình của bạn là gì?)
 • A chemical equation is symbolic representation of a chemical reaction. (IELTS TUTOR giải thích: Phương trình hóa học là biểu trưng của phản ứng hóa học)
 • What is the balanced equation for hydrochloric acid and zinc? (IELTS TUTOR giải thích: Phương trình cân bằng giữa a-xít clo-hi-đric và kẽm viết như thế nào?)
 • Profit can be calculated using the simple equation P = R - C (Profit = Revenue minus Cost). 

2.2. Mang nghĩa"hành động làm cho bằng nhau hoặc coi như bằng nhau"

=the process of considering one thing to be the same as another

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, equation  là  danh  từ  không  đếm  được 
 • add/factor/bring sth into the equation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the false equation of financial success with happiness all the different aspects that you have to consider in a situation 
 • In today's market it's more important than ever to get the price/performance equation right. 
 • Another important factor in the equation is the exchange rate. 
 • When you're starting your own business, difficulties and frustrations are part of the equation. 
 • The WTO cannot afford to ignore the trade side of the equation. 
 • Project planners failed to factor government bureaucracy into the equation.
 • the equation of wealth with happiness can be dangerous (IELTS TUTOR giải thích: sự đánh đồng giàu có và hạnh phúc có thể là nguy hiểm)
 • In a choice between the use of rail and car, the question of cost will come into the equation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE