Cách dùng danh từ"graduate"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"graduate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"graduate"

1."graduate"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người có bằng cấp (nhất là bằng tốt nghiệp đại học tổng hợp hoặc đại học bách khoa)"

=someone who has finished their studies at a high school, college, or university

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a high school graduate
 • a university graduate (IELTS TUTOR giải thích: người tốt nghiệp đại học)
 • a graduate of Oxford, an Oxford graduate (IELTS TUTOR giải thích: người tốt nghiệp đại học Oxford)
 • a graduate in law /history (IELTS TUTOR giải thích: người có bằng cử nhân luật/sử học)
 • a law graduate (IELTS TUTOR giải thích: người tốt nghiệp về luật)

2.2. Mang nghĩa"người đã học xong một khoá tại một trường"

=someone who has a degree from a university careers for history graduates

IELTS TUTOR lưu ý:

 • graduate in
 • graduate of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an Oxford graduate 
 • a graduate of Aston University 
 • a high-school graduate (IELTS TUTOR giải thích: người tốt nghiệp trung học)
 • a graduate nurse (IELTS TUTOR giải thích: nữ y tá đã tốt nghiệp trường lớp)
 • Candidates should be graduates in science or engineering.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE