Cách dùng danh từ"ecosystem"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ecosystem"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ecosystem"

1."ecosystem"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hệ sinh thái"

=all the living things in an area and the way they affect each other and the environment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Pollution can have disastrous effects on the delicately balanced ecosystem. 
  • Ecosphere is a closed ecosystem. (IELTS TUTOR giải thích: Sinh quyển là một hệ sinh thái khép kín)
  • The ecosystem should be protected. (IELTS TUTOR giải thích: Hệ sinh thái cần được bảo vệ)
  • Your action is seriously disrupting the ecosystem. (IELTS TUTOR giải thích: Việc làm của bạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái)
  • Marine biologists fear the predatory crabs have the potential to disrupt marine ecosystems. 
  • forest/reef/ocean ecosystems

2.2. Mang nghĩa"hệ sinh thái (nghĩa bóng)"

=any complicated system consisting of many different people, processes, activities, etc., especially relating to technology, and the way that they affect each other

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  A developer ecosystem is a community of software developers and the market that shares their tools and services. 
  • A new political ecosystem has grown up around local elections.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE