Cách dùng danh từ"ecology"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ecology"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ecology"

1."ecology"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khoa nghiên cứu mối quan hệ của thực vật và các sinh vật sống với nhau với môi trường xung quanh; sinh thái học"

=the study of the environment and the way that plants, animals, and humans live together and affect each other

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, ecology là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Chemicals in the factory's sewage system have changed the ecology of the whole area (IELTS TUTOR giải thích: các hoá chất trong hệ thống thải của nhà máy đã làm thay đổi sinh thái toàn bộ khu vực)
 • The oil spill caused terrible damage to the fragile ecology of the coast. 
 • She hopes to study ecology at college.
 • The relationship between ecology and public health

2.2. Mang nghĩa"sinh thái, mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau..."

=When you talk about the ecology of a place, you are referring to the pattern and balance of relationships between plants, animals, people, and the environment in that place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...the ecology of the rocky Negev desert in Israel. 
 • ...the extinction of the marshes' unique ecology.
 • Environmentalists argue that the scheme would irreparably damage the earth's ecology. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà môi trường biện luận rằng kế hoạch sẽ gây thiệt hại không thể bù đắp cho hệ sinh thái của trái đất) 
 • Chemicals in the factory's sewage system have changed the ecology of the whole area. (IELTS TUTOR giải thích: Các hóa chất trong hệ thống thải của nhà máy đã làm thay đổi sinh thái toàn bộ khu vực)
 •  Global ecological efforts can easily be at odds with local ecologies.

2.3. Mang nghĩa"mối quan hệ trong công ty..."

=the relationship between the people working within a company or the relationship between different companies working together

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We need a healthy ecology of competing organizations: traditional companies, partnerships, mutuals, co-operatives, and social enterprises. 
 • Business ecology deals with the relationships between stakeholders, corporate decision makers, and their environments.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE