Paraphrase cụm"attract one's attention"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"attract one's attention"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Catch someone's eye: To draw someone's attention to something, usually through visual means.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The bright colors of the display caught my eye as I walked by the store.

 • Engage someone's interest: To get someone interested in something.

 • Capture someone's notice: To get someone's attention.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unusual sound coming from the basement captured my notice and I went to investigate.

 • Seize someone's focus: To take hold of someone's attention, often through force or urgency.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The emergency announcement seized everyone's focus in the airport.

 • Draw someone's gaze/attention: To make someone look at something.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The beautiful sunset drew everyone's gaze to the horizon.

 • Attract someone's curiosity: To pique someone's interest in something.

 • Command someone's attention: To demand or require someone's attention.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The CEO's announcement commanded everyone's attention in the company meeting.

 • Grab someone's interest: To take someone's interest quickly and effectively.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The catchy melody of the song grabbed my interest and I had to find out more about the artist.

 • Engross someone's attention: To fully captivate or occupy someone's attention.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE