Cách dùng danh từ"detour"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"detour"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"detour"

1."detour"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"con đường đi tránh một đường đang bị tắc; đường vòng"

=If you make a detour on a journey, you go by a route which is not the shortest way, because you want to avoid something such as a traffic jam, or because there is something you want to do on the way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He did not take the direct route home, but made a detour around the outskirts of the city.
  • You'd be wise to make a detour to avoid the roadworks.
  • We had to make a detour round the floods. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã phải đi đường vòng tránh vùng lụt)
  • You have to make a detour around the lake area. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải đi vòng quanh khu vực hồ)
  • Traffic detours will be kept to a minimum throughout the festival.

2.2. Mang nghĩa"sự đi chệch hướng; sự đi sai đường"

=an occasion when someone does something that is different from what is usual or expected, or says something that is not part of the main subject that is being talked or written about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His anti-alcohol campaign was a rare detour into the field of public health. 
  • Barring any surprise detours, the governor is expected to sign both proposals. 
  • While discussing education, she took a sharp detour into trade policy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE