Cách dùng danh từ"diversion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"diversion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"diversion"

1."diversion"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự làm trệch đi, sự xao nhãng, đánh lạc hướng"

=A diversion is an action or event that attracts your attention away from what you are doing or concentrating on.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, diversion là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The robbers threw smoke bombs to create a diversion. 
  • I'll create diversion. And we'll escape in the ensuing chaos. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi sẽ đánh lạc hướng. Và chúng ta sẽ trốn thoát trong cơn hỗn loạn đó)
  • One of the gangs created a diversion on the street while the others robbed the bank. (IELTS TUTOR giải thích:  Một tên trong bọn đã đánh lạc hướng trên đường trong khi những tên khác cướp ngân hàng)
  • The whole argument is a diversion.

2.2. Mang nghĩa"trò giải trí, trò tiêu khiển"

=A diversion is an activity that you do for pleasure.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, diversion là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Finger painting is very messy but an excellent diversion.

2.3. Mang nghĩa"sự nghi binh, sự đổi hướng đi sang con đường khác"

=The diversion of something involves changing its course or destination.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, diversion là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the illegal diversion of profits from secret arms sales.
  • ...the diversion of a ship to Lebanon with $8m worth of aluminium on board.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE