Cách dùng danh từ"cargo"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cargo"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"cargo"

1."cargo"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hàng hoá (chở trên tàu thuỷ hoặc máy bay)"

=The cargo of a ship or plane is the goods that it is carrying.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The boat calls at the main port to load its regular cargo of bananas. 
  •  ...cargo planes
  • a cargo ship/plane 
  • The cargo clearance system is computerised. (IELTS TUTOR giải thích:  Hệ thống thông quan hàng hóa được vi tính hóa)
  • The strikers declared the cargo black. (IELTS TUTOR giải thích:  Những người bãi công tuyên bố chuyến hàng sẽ không được bốc dỡ)
  • The ship was carrying a cargo of wood.
  • The tanker began to spill its cargo of oil. a cargo ship
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE