Cách dùng danh từ"district"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"district"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"district"

1."district"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"khu vực, quận, huyện, khu, địa hạt"

=A district is a particular area of a town or country/A district is an area of a town or country which has been given official boundaries for the purpose of administration.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I drove around the business district. 
 • ...Nashville's shopping district. 
 • ...a summer holiday hike in the Lake District. 
 • Varieties of these crops have been collected from all around the district.
 • ...the home of the governor of the district.
 •  ...the continuing support of Glasgow District Council. 
 • ...the district health authority.
 • They've demolished the slum district. (IELTS TUTOR giải thích:  Người ta/họ đã phá hủy khu nhà ổ chuột)
 • financial/business/shopping district 
 • His office is located in the city’s financial district. 
 • district council/court/administrator 
 • The district sales manager is responsible for leading sales teams throughout the Pacific Northwest.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE