Cách dùng tính từ"widespread"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"widespread"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"widespread"tiếng anh

Mang nghĩa"lan rộng, phổ biến"

=Something that is widespread exists or happens over a large area, or to a great extent/existing or happening in many places and/or among many people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is widespread support for the new proposals. 
  • Food shortages are widespread.
  • Student riots cause widespread damage. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự náo loạn của sinh viên gây ra sự thiệt hại phổ biến)
  • Widespread public concern about corruption (IELTS TUTOR giải thích:  Sự lo lắng/băn khoăn tràn lan của công chúng về nạn tham nhũng)
  • The new law gains widespread acceptance. (IELTS TUTOR giải thích:  Đạo luật mới đạt được chấp thuận rộng rãi)
  • There are reports of widespread flooding in northern France. 
  • Malnutrition in the region is widespread - affecting up to 78 percent of children under five years old. 
  • The campaign has received widespread support.
  • The storm caused widespread damage. 
  • The plan received widespread support throughout the country.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE