Cách dùng động từ"coordinate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"coordinate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"coordinate"

1."coordinate" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phối hợp (cái gì) với (cái gì) cho đồng bộ, hài hoà nhau"

=If you coordinate clothes or furnishings that are used together, or if they coordinate, they are similar in some way and look nice together.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, coordinate vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She'll show you how to coordinate pattern and colors. 
 • Tie it with fabric bows that coordinate with other furnishings.

2.2. Mang nghĩa"phối hợp (cơ thể)"

=If you coordinate the different parts of your body, you make them work together efficiently to perform particular movements.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, coordinate là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You need to coordinate legs, arms, and breathing for the front crawl.

 • You should coordinate your movements when swimming. (IELTS TUTOR giải thích: Anh nên phối hợp các động tác khi bơi)

2.3. Mang nghĩa"điều phối để có nhiều người/cái gì liên quan cùng tham gia đạt mục tiêu chung"

=If you coordinate an activity, you organize the various people and things involved in it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, coordinate là ngoại động từ 
 • coordinate activities/efforts/operations

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Government officials visited the earthquake zone on Thursday morning to coordinate the relief effort.
 • I coordinate with other groups. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phối hợp với các nhóm khác)
 • To coordinate artillery with infantry (IELTS TUTOR giải thích: Phối hợp pháo binh với bộ binh)
 • We must coordinate our efforts to help the flood victims. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải kết hợp các nỗ lực để giúp đỡ nạn nhân bị lũ lụt)
 • E-commerce has enabled us to coordinate international operations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE