Cách dùng danh từ"evaporation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"evaporation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"evaporation"

1."evaporation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự bay hơi"

=the process of a liquid changing to a gas, especially by heating:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • evaporation (of something) (from something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Ice cover prevents evaporation of water from the lake surface. (IELTS TUTOR giải thích:   "Lớp băng trên mặt hồ ngăn chặn sự bay hơi của nước từ bề mặt hồ.")
  • Fruit juice is concentrated through evaporation.
  • Heat and wind can cause evaporation. 
  • Snow cover prevents evaporation of water from the soil.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE