Cách dùng danh từ"descent"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"descent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"descent"

1."descent"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự xuống"

=A descent is a movement from a higher to a lower level or position/the act of moving down to a lower place or position

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, descent vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • During their descent from the summit, a storm swept in. 
 • to make a parachute descent (IELTS TUTOR giải thích: nhảy dù xuống)
 • ...the crash of an Airbus A300 on its descent into Kathmandu airport.
 • The plane made a sudden descent.

2.2. Mang nghĩa"nguồn gốc, dòng dõi; thế hệ, đời"

=the origin of your parents or other older members of your family

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, descent là danh từ không đếm được 
 • be of Irish/Polish etc descent
 • by descent

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They’re all of Irish descent. 
 • to be of good descents (IELTS TUTOR giải thích: truyền nhiều đời tốt đẹp)
 • My mother is German by descent.

2.3. Mang nghĩa"sự sa sút, sự suy sụp, sự xuống dốc"

=the process of gradually changing to a worse condition

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, descent là danh từ số ít
 • descent into/to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • her gradual descent into alcoholism

2.4. Mang nghĩa"cuộc tấn công bất ngờ, cuộc đột kích"

=a sudden and unpleasant visit or attack

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, descent là danh từ số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • my in-laws’ descent upon us last Sunday

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE