Cách dùng danh từ"deed"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"deed"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"deed"

1."deed"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"việc làm, hành động, hành vi"

=A deed is something that is done, especially something that is very good or very bad.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His heroic deeds were celebrated in every corner of India.
  •  ...the warm feeling one gets from doing a good deed. 
  • to combine words and deed (IELTS TUTOR giải thích: kết hợp lời nói với việc làm)
  • Blood donating is a noble deed. (IELTS TUTOR giải thích: Hiến máu là một hành động cao quý)
  • The deed goes unpunished, does it? (IELTS TUTOR giải thích: Hành vi đó không bị trừng phạt, phải không?)
  • The perpetrators of this evil deed must be brought to justice.

2.2. Mang nghĩa"(pháp lý) văn bản, chứng thư"

=A deed is a document containing the terms of an agreement, especially an agreement concerning the ownership of land or a building.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He asked if I had the deeds to his father's property.
  • to draw up a deed (IELTS TUTOR giải thích: làm chứng thư)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK