Cách dùng tính từ"primitive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"primitive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"primitive"tiếng anh

1. Mang nghĩa"nguyên thuỷ, ban sơ"

=Primitive means belonging to a very early period in the development of an animal or plant.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • primitive man (IELTS TUTOR giải thích: người nguyên thuỷ)
 • ...primitive whales. 
 • Primitive humans needed to be able to react like this to escape from dangerous animals. 
 • It is a primitive instinct to flee a place of danger.
 • at a very simple stage of development, before modern technology a primitive society/tribe
 • primitive man/life primitive creatures like jellyfish and corals

2. Mang nghĩa"thô sơ, cổ xưa, đơn giản"

=If you describe something as primitive, you mean that it is very simple in style or very old-fashioned/old-fashioned, simple, and without modern features or comforts

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • primitive weapons (IELTS TUTOR giải thích: vũ khí cổ xưa, vũ khí thô sơ)
 • primitive tools 
 • The conditions are primitive by any standards. 
 • The primitive surgery of those days left him virtually deaf in one ear. 
 • It's using some rather primitive technology.
 • a primitive camera 
 • The conditions in the camp were fairly primitive. 
 • a remote and primitive cottage in the mountains

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE