Cách dùng danh từ"dancing"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dancing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dancing"

1."dancing"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự nhảy múa, sự khiêu vũ"

=When people dance for enjoyment or to entertain others, you can refer to this activity as dancing/the activity of moving the body and feet to music

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All the schools have music and dancing as part of the curriculum. 
  • Let's go dancing tonight.
  •  ...dancing shoes.
  • The country has a strong tradition of arts and crafts, dancing, and music. 
  • There will be cocktails followed by dinner and dancing. 
  • Her hobbies are working out, running, and dancing. 
  • a dancing lesson/partner
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE