Cách dùng danh từ"dance"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dance"

1."dance"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"điệu nhảy"

=A dance is a particular series of graceful movements of your body and feet, which you usually do in time to music.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dance là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Sometimes the people doing this dance hold brightly colored scarves. 
 • She describes the tango as a very sexy dance.

2.2. Mang nghĩa"buổi liên hoan khiêu vũ"

=A dance is a social event where people dance with each other.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dance là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She often went to parties and dances at Littlecote.
 • They led the dance. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ đã mở đầu vũ hội)
 •  ...the school dance.

2.3. Mang nghĩa"sự nhảy múa; sự khiêu vũ"

=Dance is the activity of performing dances, as a public entertainment or an art form.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dance là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She loves dance, drama and music. 
 • The story is told through dance.
 •  ...dance classes.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE