Cách dùng"to the end"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"to the end"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"đến tận cùng"

=The phrase "to the end" is often used to indicate completing a task or journey without stopping or quitting

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He soldiered on to the end. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy tiếp tục cho đến cuối cùng)
  • Go along this highway to the end. (IELTS TUTOR giải thích: Đi dọc theo đường quốc lộ này đến cuối đường)
  • I stayed up late reading the book to the end.
  • We fought to the end, but we were defeated.
  • The patient fought cancer to the end, but eventually succumbed to the disease.
  • The marathon runner ran to the end, even though he was exhausted.
  • The company struggled financially for years, but in the end, it went bankrupt.
  • I was determined to finish the marathon, so I kept running to the end despite feeling exhausted
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE