Cách dùng danh từ"customer"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"customer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"customer"

1."customer"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khách hàng"

=a person or company that buys goods or services

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • customer relations/support 
  • Supermarkets use a variety of tactics to attract and retain customers.
  • Customer counter needs cleaning. (IELTS TUTOR giải thích: Quầy khách hàng cần được làm sạch)
  • Discounts are available for our regular customers.

2.2. Mang nghĩa"gã, anh chàng"

=a particular type of person, especially one who is dishonest or difficult to deal with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  a cool customer 
  • a tricky/awkward/tough customer

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE