Cách dùng danh từ"cornerstone"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cornerstone"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"cornerstone"

1."cornerstone"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nền tảng"

=the basic part of something, on which everything depends/The cornerstone of something is the basic part of it on which its existence, success, or truth depends.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • cornerstone of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Trust is the cornerstone of their marriage.
  • Research is the cornerstone of the profession
  • Funds for the school system were the cornerstone of his budget proposal. 
  • All the parties to the dispute agree that ready access to the law is a cornerstone of democracy.
  • Trust is the cornerstone of our marriage. (IELTS TUTOR giải thích: Niềm tin là nền tảng hôn nhân của chúng tôi)
  • Hardworking was the cornerstone of his success. (IELTS TUTOR giải thích: Làm việc tích cực là nền tảng thành công của anh ấy)
  • The government will make human rights the cornerstone of foreign policy. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ sẽ lấy quyền lợi con người làm nền tảng cho chính sách đối ngoại)
  • The cornerstone of a theory led his activities. (IELTS TUTOR giải thích: Nền tảng của một học thuyết đã dẫn dắt những hành động của ông ta)

2.2. Mang nghĩa"viên đá đầu tiên"

=a large stone near the base of a building where two walls meet, often giving information about the building and sometimes put in position with a ceremony:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A large group of officials attended a cornerstone laying at that new plant.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE