Cách dùng danh từ"convention"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"convention"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"convention"

1."convention"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tục lệ, lệ thường"

=A convention is a way of behaving that is considered to be correct or polite by most people in a society.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, convention vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It's just a social convention that men don't wear skirts. 
 • Social conventions (IELTS TUTOR giải thích: tục lệ xã hội)
 • Despite her wish to defy convention, she had become pregnant and married at 21.

2.2. Mang nghĩa"hiệp định"

=A convention is an official agreement between countries or groups of people.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, convention là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...the U.N. convention on climate change. 
 • The treaty was called the Geneva Convention. (IELTS TUTOR giải thích: Hiệp ước này được gọi là Công ước Geneva)
 • Do you know about European convention on extradition? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có biết đến hiệp ước về dẫn độ của Châu Âu không?)
 •  ...the Geneva Convention.

2.3. Mang nghĩa"hội nghị"

=A convention is a large meeting of an organization or political group.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, convention là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...the annual convention of the Society of Professional Journalists.
 • ...the Republican convention.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE