Cách dùng tính từ"sympathetic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"sympathetic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"sympathetic"tiếng anh

1. Mang nghĩa"thông cảm; đồng cảm"

=If you are sympathetic to someone who is in a bad situation, you are kind to them and show that you understand their feelings.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a sympathetic listener 
 • a sympathetic response 
 • sympathetic to/towards somebody

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She was very sympathetic to the problems of adult students. 
 • He was enormously sympathetic when my father died (IELTS TUTOR giải thích: ông ta tỏ ra hết sức thông cảm khi cha tôi mất)
 • It may be that he sees you only as a sympathetic friend.
 • She was very sympathetic when I was sick.  
 • I did not feel at all sympathetic towards Kate. 
 • I'm here if you need a sympathetic ear (= somebody to talk to about your problems).

2. Mang nghĩa"tỏ ra ủng hộ hoặc tán thành; đồng tình"

=If you are sympathetic to a proposal or action, you approve of it and are willing to support it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She met people in London who were sympathetic to her cause. 
 • We asked for her support in the election but she wasn't sympathetic to our request (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đề nghị bà ta ủng hộ trọngcuôc bầu cử, nhưng bà ta không tỏ ra tán thành yêu cầu của chúng tôi)
 • His speeches against corruption may find a sympathetic hearing among voters.

3. Mang nghĩa"đáng mến, dễ thương"

=You describe someone as sympathetic when you like them and approve of the way that they behave.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She sounds a most sympathetic character.
 • a sympathetic character in a novel 
 • I don't find her a very sympathetic person. 
 • The character's faults actually make him more sympathetic.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE