Paraphrase"inventions"(Diễn đạt"phát minh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"inventions"(Diễn đạt"phát minh"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Creations:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Throughout history, human creations have shaped the course of civilization."
 • Developments:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Technological developments have revolutionized the way we live and work."
 • Discoveries:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Scientific discoveries often lead to significant advancements in various fields."
 • Breakthroughs:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Medical breakthroughs have prolonged and improved the quality of human life."
 • Innovations:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Continuous innovations in communication have transformed the way we connect with one another."
 • Advancements:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Space exploration has led to remarkable advancements in our understanding of the universe."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE