Paraphrase cụm"to live with old people"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"to live with old people"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Reside with elderly individuals

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She chose to reside with her grandparents during college.

 • Dwell with senior citizens  

 • Co-habit with the aged

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He decided to co-habit with his elderly aunt to provide her with company.

 • Stay with older adults

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hospice offers a comfortable place for patients to stay with older adults.

 • Share a home with aged individuals

 • Inhabit with elderly people

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The assisted living facility allows individuals to inhabit with elderly people.

 • Reside alongside senior citizens

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The intergenerational housing program allows young and old individuals to reside alongside senior citizens.

 • Live together with the elderly

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The commune provides a space for individuals to live together with the elderly.

 • Co-reside with older persons

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The nursing home allows family members to co-reside with older persons during their stay.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE