Cách dùng danh từ"competition"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"competition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"competition"

1."competition"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự đua tranh giữa nhiều người; sự cạnh tranh"

=the activities of companies that are trying to be more successful than others/the activities of people who are trying to get something that other people also want

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, competition  là  danh  từ  không  đếm  được  
 • fierce/stiff competition
 • competition between/among/amongst
 • competition from
 • competition for
 • competition between/among/amongst
 • competition for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Competition has intensified in recent months. 
 • They were faced with fierce competition. 
 • Intense competition between the financial institutions 
 • Competition between bidders for this valuable painting has been keen (IELTS TUTOR giải thích: sự đua tranh giữa những người đấu giá để giành bức tranh quý này là rất gay go)
 • Competition from cheaper imports is making life tough for manufacturers.
 • The competition for jobs is fiercer than ever. 
 • It’s normal for there to be competition between brothers and sisters.
 • the efforts of people who are trying to win prizes 
 • Competition for the title will be fierce.

2.2. Mang nghĩa"cuộc thi đấu"

=an organized event in which people try to win prizes by being better than other people

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, competition  là  danh  từ  đếm  được  
 • enter a competition
 • win/lose a competition
 • competition to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He’d entered a competition in the local newspaper. 
 • It's a transparent competition. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một cuộc cạnh tranh minh bạch)
 • They should have a good chance of winning the competition. 
 • a competition to find a name for the new project

2.3. Mang nghĩa"những người cạnh tranh với ai" (the competition)

=the person, company, or thing that someone is competing with

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, competition  là luôn  ở  dạng  the competition

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Let’s look at what the competition is doing and do it better.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE