Cách dùng danh từ"claim"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"claim"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"claim"

1."claim"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lời tuyên bố điều gì thường là vô căn cứ; sự khẳng định"

=A claim is something which someone says which they cannot prove and which may be false/a statement that something is true, even though you have no definite proof

IELTS TUTOR lưu ý:

 • claim of
 • make a claim
 • claim that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He repeated his claim that the people backed his action. 
 • He rejected claims that he had affairs with six women
 • The victim’s claims were ignored by the police. 
 • You've no claim on my sympathy (IELTS TUTOR giải thích: anh không có quyền buộc tôi phải đồng tình)
 • His only claim to fame is that he once shook hands with our leader (IELTS TUTOR giải thích: điều duy nhất khiến ông ta tự cho mình nổi tiếng là ông ta đã có một lần bắt tay với lãnh tụ của chúng tôi)
 • claims of bullying 
 • I don’t believe his claim that he fought in Vietnam. 
 • Some of the early claims that were made were plainly false.

2.2. Mang nghĩa"tuyên bố cái gì thường là có quyền"

=a statement that you have the legal right to something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • claim to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Britain’s claim to the territories was found to be unlawful.

2.3. Mang nghĩa"sự đòi hỏi một số tiền (bảo hiểm, bồi (thường, tăng lương); số tiền muốn đòi"

=an official request for money that you believe you have a right to

IELTS TUTOR lưu ý:

 • claim for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Your claim should reach us no later than 31 January. 
 • an insurance claim 
 • a claim for Social Security benefits

2.4. Mang nghĩa"Sự đòi hỏi quyền lợi, quyền yêu sách"

=A claim is a demand for something that you think you have a right to/an official request for the right to something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • claim for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Rival claims to Macedonian territory caused conflict in the Balkans.
 • an asylum claim 
 • to put in /make a claim for damages, a pay rise (IELTS TUTOR giải thích: đòi bồi thường thiệt hại, đòi tăng lương)
 • That's a very large claim! (IELTS TUTOR giải thích: số tiền đòi hỏi nhiều quá!)
 • claim for the right to stay in Britain
 • a legal right to something She has no claim on her husband’s estate.

2.5. Mang nghĩa"Quyền đòi hỏi sự chú ý"

=If you have a claim on someone or their attention, you have the right to demand things from them or to demand their attention/a right to someone’s attention, love etc claim on:

IELTS TUTOR lưu ý:

 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She'd no claims on him now. 
  • He was surrounded by people, all with claims on his attention.
  • There are so many competing claims on our attention these days. 
  • They had helped Franco to victory, and that gave them a claim on his gratitude.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE