Cách dùng danh từ"circle"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"circle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"circle"

1."circle"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đường tròn, hình tròn, tạo thành một vòng tròn"

=a round shape consisting of a curved line that completely encloses a space and is the same distance from the centre at every point/a group of people or things arranged in a circle

IELTS TUTOR lưu ý:

 • circle of
 • circle of
 • a circle of stones 
 • in a circle
 • form a circle

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a mathematical calculation to find out the radius of a circle  
 • Cut out a circle of paper.
 • The dancers were standing in a circle around the fire. 
 • Now I’d like you to form a circle and hold hands.

2.2. Mang nghĩa"nhóm người có quan hệ với nhau do có cùng quyền lợi, nghề nghiệp...; giới"

=a group of people who know one another or are related to one another/a group of people who are interested in the same things or who have the same profession

IELTS TUTOR lưu ý:

 • circle of
 • a social circle
 • scientific/academic/literary circles
 • political/financial/business circles
 • family circle

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They have a large circle of friends and acquaintances. 
 • to be well known in business /political /theatrical circles (IELTS TUTOR giải thích: nổi tiếng trong giới kinh doanh/chính trị/sân khấu)
 • I soon became a member of her social circle. 
 • He now felt he was a member of the family circle.
 • He began to move in the scientific circles centred round Sir Charles Cavendish.  
 • The bank’s failure sent shock waves through international financial circles.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE