Paraphrase"water use"&"câu"The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world"

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"water use"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

II. Paraphrase"water use"

1. the utilization of water/water utilization

2. water consumption

3. the water usage

IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN BIỆT "USE" & "USAGE" TIẾNG ANH

4. the amount of water used

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The pie charts below compare the amount of water used in San Diego, California and the world

II. Paraphrase câu"The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The pie charts below contrast the utilization of water in San Diego and the global average.(IELTS TUTOR giải thích: Các biểu đồ hình tròn phía dưới so sánh sử dụng nước tại San Diego và trung bình toàn cầu)>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "contrast"tiếng anh

  • The pie charts below examine/present/demonstrate the differences in water consumption between San Diego and the world. (IELTS TUTOR giải thích: Các biểu đồ hình tròn phía dưới kiểm tra sự khác biệt trong tiêu thụ nước giữa San Diego và thế giới)

  • The pie charts below display the water usage comparison between San Diego and the rest of the world. (IELTS TUTOR giải thích: Các biểu đồ hình tròn phía dưới hiển thị so sánh sử dụng nước giữa San Diego và còn lại của thế giới)

  • The pie charts below present/depict/display a comparison of water utilization/water usage in San Diego and globally/between San Diego and the rest of the planet. (IELTS TUTOR giải thích: Các biểu đồ hình tròn phía dưới cho thấy so sánh sử dụng nước tại San Diego và toàn cầu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE