Cách dùng danh từ"certificate"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"certificate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"certificate"

1."certificate"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giấy chứng nhận; chứng chỉ; văn bằng"

=A certificate is an official document stating that particular facts are true.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • birth/death/marriage certificate
 •  ...birth certificates. 
 • ...share certificates

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • certificate of birth; birth certificate (IELTS TUTOR giải thích: giấy (chứng nhận) khai sinh)
 • certificate of health (IELTS TUTOR giải thích: giấy chứng nhận sức khoẻ)
 • examination certificate (IELTS TUTOR giải thích: giấy chứng nhận đương sự đã đỗ một kỳ thi; văn bằng)
 • Once a company is registered, notice of its certificate of incorporation must be published in a public newspaper. 
 • When you exercise the share option, you receive a certificate stating how many shares your cash fund has purchased. 

2.2. Mang nghĩa"chứng chỉ, giấy chứng nhận đã thi/tham dự..."

=A certificate is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be awarded/have/hold a certificate in sth

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The qualification that you receive is sometimes also called a certificate. 
 • To the right of the fireplace are various framed certificates.
 •  ...the Post-Graduate Certificate of Education.
 • She holds a certificate in human resource management from San Francisco State University.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE