Cách dùng danh từ"centre"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"centre"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"centre"

1."centre"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trung tâm, điểm hoặc bộ phận chính giữa của cái gì"

=the middle of a space or area the centre of the room

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the exact/very centre

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Libourne is at the very centre of the wine-making region.
 • The centre of a circle tâm vòng tròn 
 • The centre of London (IELTS TUTOR giải thích: trung tâm của Luân Đôn thương nghiệp)
 • A centre of industry, commerce, the steel trade trung tâm thương mại, công nghiệp, buôn bán thép

2.2. Mang nghĩa"trung tâm của thành phố, khu buôn bán đông đúc"

=the part of a town or city that contains most of the shops, restaurants, and places of entertainment

IELTS TUTOR lưu ý:

 • centre of
 • city/town centre

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We caught a bus into the centre. 
 • a hotel close to the centre of Edinburgh 
 • Follow the signs to the town centre. city centre shops

2.3. Mang nghĩa"nơi tập trung một số hoạt động hoặc phương tiện thuận lợi"

=a building or group of buildings where people go for advice, help, or information/used in the names of some buildings or organizations

IELTS TUTOR lưu ý:

 • centre of
 • centre for
 • centre of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a health/job centre 
 • The local Tourist Information Centre the National Exhibition Centre 
 • You should contact the visitor centre before you go.
 • a sports/shopping centre an adult education centre 
 • She runs a conference centre in Dover.
 • The Oxford Business Advice Centre
 • Prague a cultural centre one of the world’s most important financial centres 
 • The greatest centre of learning in northern Europe 
 • The town is a major centre for the American book publishing trade.
 • People who live in the main centres of population

2.4. Mang nghĩa"điểm mà sự quan tâm của mọi người đều hướng vào, thu hút sự chú ý, sự tranh luận..."

=the main subject or cause of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, centre thường ở số ít 
 • centre of
 • centre of attention

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • An issue that has been the centre of debate in this country recently 
 • He’s very shy and hates being the centre of attention.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE