Cách dùng danh từ"campaign"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"campaign"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"campaign"

1."campaign"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cuộc vận động, chiến dịch (quảng cáo...)"

=A campaign is a planned set of activities that people carry out over a period of time in order to achieve something such as social or political change.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • During his election campaign he promised to put the economy back on its feet.

2.2. Mang nghĩa"chiến dịch"

=In a war, a campaign is a series of planned movements carried out by armed forces.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The allies are intensifying their air campaign. 
  • ...a bombing campaign.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE