Cách dùng tính từ"eye-catching"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"eye-catching"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"eye-catching"tiếng anh

Mang nghĩa"bắt mắt"

=(of a thing) immediately likely to attract attention because it is particularly interesting, bright or attractive

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an eye-catching advertisement 
  • beautiful clothes in eye-catching colours
  • The lettering on the poster is very eye - catching. (IELTS TUTOR giải thích:   Chữ viết trên tờ quảng cáo rất dễ gây chú ý)
  • I thought you wanted to create an eye - catching advertisement. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tưởng bạn muốn làm tấm quảng cáo bắt mắt)
  • Red brick houses are always eye - catching, especially in the summer. (IELTS TUTOR giải thích:   Những ngôi nhà gạch đỏ luôn bắt mắt, đặc biệt là trong mùa hè)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE