Paraphrase"to find a job"(Diễn đạt"tìm việc làm"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to find a job"(Diễn đạt"tìm việc làm"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To secure employment - IELTS TUTOR xét ví dụ: "He has been actively seeking ways to secure employment since graduating from university."

  • To land a job - IELTS TUTOR xét ví dụ: "After months of searching, she finally managed to land a job in her desired field."

  • To obtain a position - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her goal is to obtain a position that aligns with her qualifications and interests."

  • To gain employment - IELTS TUTOR xét ví dụ: "In this competitive market, it can be challenging to gain employment in a reputable company."

  • To procure work - IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is determined to procure work that allows him to apply his skills effectively."

  • To land a position - IELTS TUTOR xét ví dụ: "He worked diligently to land a position with a renowned tech company."

  • To find occupation - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Finding occupation in a foreign country can be a significant challenge due to language barriers."

  • To acquire a job - IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is determined to acquire a job that offers opportunities for growth and advancement."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE