Cách dùng danh từ"creation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"creation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"creation"

1."creation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự tạo thành, sự sáng tác"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the creation of great works of art (IELTS TUTOR giải thích: sự sáng tác những tác phẩm vĩ đại)

2.2. Mang nghĩa"tác phẩm, thành phẩm"

=You can refer to something that someone has made as a creation, especially if it shows skill, imagination, or artistic ability.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, creation là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The bathroom is entirely my own creation. 
  • Have you seen my first creation? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã từng nhìn thấy tác phẩm đầu tay của tôi chưa?)
  • Featured are both his classics and his latest creations. 
  • You'll be amazed at the culinary creations possible in a Dutch oven.

2.3. Mang nghĩa"chúa trời"

=In many religions, creation is the making of the universe, Earth, and creatures by God.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, creation là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the Creation of the universe as told in the Bible. 
  • A guy who believes in divine creation argues with a girl who believes in evolution.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE