Cách dùng danh từ "advice" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "advice" tiếng anh

I. "advice" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "lời khuyên, lời chỉ bảo"

=an opinion that someone gives you about the best thing to do in a particular situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • give advice
 • take someone’s advice (=do what someone advises)
 • advice on/about
 • legal/medical/expert etc advice
 • advice that
 • on someone’s advice
 • on the advice of someone (=because of someone’s advice)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can always contact your tutor for advice and support. 
 • Ask your father for advice. 
 • Let me give you some advice. 
 • I took his advice and left. 
 • Please follow his advice. (IELTS TUTOR giải thích: Vui lòng làm theo lời khuyên của ông ấy)
 • We are here to give people advice about health issues. 
 • Tenants involved in a dispute with their landlord should seek legal advice.
 • He ignored the doctor’s advice that he ought to lose weight. 
 • She’s acting on her lawyer’s advice. 
 • She applied to York University on the advice of her teacher.

III. Kiến thức liên quan

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc