Cách dùng danh từ "given" & cụm "take something as a given" 

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ "given" tiếng anh

I. Given là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "điều hiển nhiên, thành lệ"

=something that is certain to happen / a basic fact that you accept as the truth

IELTS TUTOR lưu ý:

  • You can take it as a given that there will be champagne at the wedding.
  • It is a given that most animals will protect their young.

III. Cụm "take something as a given"

Mang nghĩa "cho / gán cái gì là điều hiển nhiên, đã thành lệ / quy luật"

=to accept that something is true and not expect it to change

IELTS TUTOR lưu ý:

  • We’ve taken it as a given that our members are honest.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK